سایت های همکار
دانشگاه علوم پزشکی اهوازhttp://ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گلستانhttp://goums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سبزوارhttp://medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی آبادانhttp://www.abadanums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانhttp://rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی البرزhttp://abzums.ac.ir