این تارنما مجهز به امکان دریافت درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه به بخش اداره بازرسی و پاسخگویی شکایات، و تکمیل فرم درج شکایات است.
پاسخگوئی : عبارت است از پذیرش مسئولیت نتایج و پیامدهای حاصل از عملکرد دستگاه و ارائه پاسخ شفاف در قبال وظایف انجام شده و نشده به ذینفعان.
شکایات : درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین و مقررات ، عدم اجرای ضوابط در دستگاه اجرائی و میزان کمیت و کیفیت ارائه خدمات در مقایسه با استانداردهای خدمات عمومی.

 اهداف پاسخگوئی به شکایات
-
ارتقاء سطح پاسخگوئی واحدهای تابعه به کارکنان و ارباب رجوع.
-
افزایش میزان رضایتمندی شهروندان از طریق پاسخگوئی سریع ، به موقع و جامع.
-
توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمات.
-
سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستند سازی ، طبقه بندی و اولویت بندی شکایات واصله.
-
تجزیه و تحلیل و بازنگری کارآمدی قوانین و مقررات و ضوابط اجرائی مورد عمل در واحدهای تحت پوشش.
-
آسیب شناسی سازمانی و رفع نقاط ضعف از طریق تجزیه و تحلیل شکایات.
-
کاهش میزان شکایات.
-
پاسخگو نمودن واحدهای تابعه دانشگاه در مقابل شکایات شهروندان و کارکنان.
وظایف پاسخگوئی به شکایات
1-
دریافت شکایات حضوری و مکتوب ارباب رجوع و کارکنان از واحدهای تابعه.
2-
بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهائی به منظور پاسخگوئی به شاکی.
3-
بررسی و پاسخگوئی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.
4-
پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکی.
5-
جمع بندی شکایت و تجزیه و تحلیل علل بروز شکاسات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام مسئول دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.