معرفی کارکنان اداره امور حقوقی دانشگاه

 

رئیس اداره امور حقوقی دانشگاه:

 

محمد افراسیابی

 

تلفن مستقیم:42426012

 

تلفن داخلی:243

 

 

 

کارشناسان اداره امور حقوقی:

 

علی محمد پرهیزکار

 

افروز مرید امام زاده

 

الهام کاید گپ

 

تلفن داخلی(خانم امام زاده و خانم کاید گپ):211

 

تلفن داخلی(آقای پرهیزکار):200

 

 

 

اهم فعالیت ها حوزه ریاست:

 

تهیه لوایح و شرکت در دعاوی

رسیدگی به شکایات و اعلام پاسخ به شاکی

بررسی قراردادها و مشاوره حقوقی

تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع و ارجاع به واحدها

اهم فعالیت ها کارشناسان امور حقوقی:

پیگیری مسائل حقوقی ارجاعی از طرف واحدها و معاونتهای مختلف و ارائه راهنمایی و مشاوره حقوقی به آنها

جمع آوری و طبقه بندی کلیه قوانین،مقررات و دستورالعمل های داخلی قضایی و حقوقی مرتبط و منابع و ماخذ حقوقی خارجی و بین المللی

پیگیری انجام امور ثبتی وامور حقوقی وقراردادها حسب ارجاع مقام مافوق

بررسی و اظهارنظر به شکایات حقوقی واصله از کارکنان وسایرموسسات و افراد و ارائه نتایج به مافوق

دفاع از حقوق دانشگاه در دعاوی حقوقی،کیفری،دیوان عدالت،هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار

 اقدام در تنظیم متن لوایح دفاعیه در جریان دادرسی های مطروحه در مراجع صالح

ارشاد حقوقی به واحدها جهت تنظیم عقود وقراردادهای منعقده از طرف دانشگاه با افراد وموسسات

انجام امور ثبتی و اجرایی املاک وتعهدات

دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب