# عنوان خدمت کلان (شناسه خدمت) نام زیرخدمت (شناسه زیر خدمت): نحوه ارائه خدمت: شماره تماس واحد پاسخگویی و پشتیبانی از زیر خدمت:
ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013000) صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت(16061013100) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

فایل راهنمای دریافت زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت درمان دانشگاه 42254391-4 داخلی 153
ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013000) ابطال پروانه فعالیت موسسات سلامت(16061013102) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت 

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت درمان دانشگاه 42254391-4 داخلی 153
ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013000) اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013103) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت 

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت درمان دانشگاه 42254391-4 داخلی 153
اعتباربخشی موسسات سلامت (16061012000) نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

راهنمای استفاده از زیر خدمت 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت درمان دانشگاه 42254391
ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان (16061014000) صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (16061014101) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت توسعه دانشگاه 42428717 داخلی 213
ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان (16061014000) صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان(16061014103) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت توسعه دانشگاه 42428717 داخلی 213
پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت (16061016000) پاسخگویی به شکایات(16061016000) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات 42428717 داخلی 220
نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی (16041018000) نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی(16061013103) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت بهداشت دانشگاه 42538118
ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000) صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی(16042572100) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت 

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت بهداشت دانشگاه 42538118
ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000) صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی(16042572101) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت بهداشت دانشگاه 42538118
ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000) صدور مجوز آموزشگاه های بهداشت اصناف (16042572102) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت بهداشت دانشگاه 42538118
ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000) تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی(16042572103) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

معاونت بهداشت دانشگاه 42538118
اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور (10031019000) اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور(10031019100) نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت 

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

بیمارستان 42422040-45
اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور (10031019000) اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور(10031019101) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

بیمارستان 42422040-45
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) غربالگری های گروه های سنی(16042573100) نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

راهنمای استفاده از زیر خدمت 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت 

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت بهداشت دانشگاه 42538118
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) غربالگری بیماریهای ژنتیکی(16042573101) حضوری

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت بهداشت دانشگاه 42538118
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری (16042573102) نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

راهنمای استفاده از زیر خدمت 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

معاونت بهداشت دانشگاه 42538118
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده(16022573103) نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

معاونت بهداشت دانشگاه 42538118
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان(16042573107) نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

راهنمای استفاده از زیر خدمت 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت 

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

عاونت بهداشت دانشگاه 42538118
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) ارائه خدمات آزمایشگاهی(16022573108) نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت بهداشت دانشگاه 42538118
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) ارائه خدمات تصویربرداری(16022573109) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

بیمارستان 42422040-45
ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور (16061654000) صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های غذایی و آشامیدنی(16061654108) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

معاونت غذا ودارو 42520201
ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور (16061654000) صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های آرایشی و بهداشتی(16061654106) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

معاونت غذا ودارو 42520201
ارائه پروانه های فعالیت حوزه فرآورده های سلامت محور(16062251102) صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی شرکت های حوزه فرآورده های سلامت محور(16062251000) نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

راهنمای استفاده از زیر خدمت 

لینک صفحه دریافت خدمت

معاونت غذا ودارو 42520201
پایش نظام سلامت (16042575000)   پایش بیماری های غیر واگیر(16042575101) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت بهداشت دانشگاه 42538118
پایش نظام سلامت (16042575000) پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا(16042575102) نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت بهداشت دانشگاه 42538118
آموزش مداوم جامعه پزشکی(18051024000) آموزش مداوم(18051024000) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت آموزش دانشگاه 42429531
انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور (18042581000) تأیید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور(18042581100) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت 

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت آموزش دانشگاه 42429531
انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور (18042581000) تأیید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور(18042581101) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت 

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت آموزش دانشگاه 42429531
ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی (18042582000) صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی(18042582100) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت 

لینک صفحه دریافت خدمت

معاونت آموزش دانشگاه 42429531
ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پژشکی (18042585000) ثبت نام دانشجویان جدید الورود علوم پزشکی(18042585100) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

معاونت آموزش دانشگاه 42429531
ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی (16052586000) ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی(16052586100) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

کتابخانه مرکزی دانشگاه 42429732
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب